اینجا نتایج حرف اول را میزنند.

با توجه به نیاز سازمانها برای راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و بازاریابی تعاملی و افزایش سرمایه گذاری شرکتهای مختلف در این ارتباط ، شرکت مهندسی طرح و توسعه راهکارهای کسب وکار راتین در
سال 1386 تاسیس گردید تا بتواند در راستای کمک به سازمانهای نیازمند این مقوله و صادرات و معرفی صنایع ایران در حوزه بین المللی قدمی هرچند کوچک را برداشته باشد.

IMG_3135-min